கரணம் தப்பினால் ம ர ணம் எனச் சொல்வார்கள். வயிற்றுக்காக கயிறு மேல் நடப்பவர்கள் தொடங்கி, நொடிப்பொழுதில் தங்கள் உ யி ரை பெரிய ஆ ப த்தில் இருந்து காப்பாற்றிக் கொள்பவர்கள் வரை பலருக்கும் இது பொருந்தும். அப்படியான ஒரு சம்பவம் ஒரு சின்னச்சிறிய குழந்தைக்கு நடந்துள்ளது. இதுகுறித்து தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

ஒரு பூங்காவில் குழந்தை ஒன்று தன் சகோதிரியுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தது. அப்போது தங்கை தன் அக்காவைத் து ர த்தி விளையாடிக் கொண்டிருந்தாள். அப்படி தன் அக்காவைத் துரத்திக்கொண்டு ஓ டியபோது, பூங்காவின் தோட்டத்தில் ஒரு பகுதியில் இருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு பா ம்பு ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. ஓடிவந்தக் குழந்தை அந்த பா ம்பின் மீது மிதித்தது. குழந்தை மிதித்த நொடியில் பாம்பு குழந்தையை க டி க்க தன் வா யைத் தி றந்து கொண்டு சீ றி வருகிறது.

கடைசியில் பா ம் பு என்ன நி னைத்ததோ தெரியவில்லை குழந்தையை க டி க்காமல் விருட்டென்று செடிகளுக்குள் புகுந்தது. கரணம் தப்பினால் ம ர ணம் என்பது இதில் ரொம்பவே பொருத்தமாக இருக்கும். இதோ அந்த வீடியோவை நீங்களே பாருங்கள்.