சென்னை கொளத்தூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் மலர் (20). இவருக்கு சென்னை பாரதி நகர் ஏபிசி காலனி பகுதியை சேர்ந்த கணேஷ் (22) என்பவருடன் கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு பேஸ்புக் மூலம் பழக்கம் ஏற்பட்டு, அதன் பின் காதலாக மா றியுள்ளது. இதையடுத்து இருவரும், கடந்த டிசம்பர் மாதம் வீட்டை விட்டு வெ ளியேறி திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளனர். வீட்டை விட்டு சென்ற மலர் காணாததால் பெற்றோர் காவல்நிலையத்தில் பு கா ர் அ ளித் து ள்ளனர். இதை அ றி ந்த மலர் மற்றும் கணேஷ் குறித்த காவல்நிலையத்திற்கு த ஞ் சம் பு கு ந்து ள்ளனர்.

அப்போது, மலர் பொலிசாரிடம், கணேஷ் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டு தனியாக வ சி க்கி றேன். அ வ ருடன் தான் வாழப்போ கிறேன். இதில் யாரும் த லை யிட வேண்டாம் என்று மலர் கூறியுள்ளார். இதையடுத்து இருவரும் வில்லிவாக்கம் அருகே ராஜாஜி நகரில் ஒரு வாடகை வீட்டில் கு டி யோ றி னர். திருமணம் நடந்த அன்று இரவே, கணேஷ், வீட்டு வேலைக்கு என கூறி அயனாவரம் பகுதியை சேர்ந்த 17 வயது சி று மி யை, அ ழைத்து வந்துள்ளார்.

இது பற்றி மலர் கேட்டதால் கணேஷ் ஆ த்தி ர ம டைந்தார். மலரை த னி ய றை யில் அ டைத்து வைத்து சி த் ர வ தை செ ய்தார். அவ்வப்போது, சி று மி யை க ட் டா யப் ப டு த்தி அ வ ருடன் கணேஷ் நெ ருக் க மா க இ ருந்துள்ளார். மலரின் கைகளை க ட் டி, அ வ ர து வா யில் துணியை தி ணி த்து ப ல மு றை நெ ரு க் க மா க இ ருந்துள்ளார். ஒரு க ட் ட த் தி ல் கணேஷின் ந டவ டிக்கையால் வி ரக் தி ய டை ந்த மலர், என்னை வி ட்டு வி டுங்கள்’ என்று க தறி அ ழுதுள்ளார்.

அதனால் அவரை ச மா தா ன ப்ப டுத்தி ம து அ ரு ந்த வைத்து, 17 வ யது சி று மி யு டன் உ றவு கொ ள் ளு ம் ப டி க ட் டா யப் ப டு த் தி யு ள்ளார். அதை செல்போனில் வீடியோவாகவும் எடுத்துள்ளார். மேலும் அந்த காட்சியை அ வ ரது நண்பர்களுக்கு அ னுப் பி வைத்தார் கணேஷ். அதை பார்த்த 4 பேர், கணேஷ் வீட்டுக்கு வர, அந்த நண்பர்களுக்கு மலரை வி ரு ந்தா க்க கணேஷ் மு டிவு செ ய்தார். மலரின் அ ல ற ல் ச த் த ம் கே ட்டு 4 பேரும் ஓ டி வி ட் ட னர். அதன் பிறகு மலரை கணேஷ் சி த் ர வ தை செ ய் து ள்ளார்.

இந்நிலையில் வீட்டின் உரிமையாளர் உதவியுடன் பெற்றோர் வீட்டுக்கு மலர் த ப் பிச் சென்று, பெற்றோரிடம் நடந்தவற்றை கூறி க தறி அ ழுது ள்ளார். மேலும் மலரின் பெற்றோர், வி ல்லி வாக்கம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் பு கா ர் செய்தனர். வ ழ க்கு ப திவு செ ய்த பொலிசா, கணேஷை கை து செ ய்து வி சா ர ணை மேற்கொண்டனர்.

வி சா ர ணையில், சென்னையில் இது போல் பல பெண்களை ஏ மா ற்றி உ ல் லா சம் அ னுப வி த்துள்ளேன். அந்த ச ம்ப வ ங் களை மலரிடம் கூறியிருக்கிறேன். மொத்தம் 11 பெண்களை திருமணம் செய்து, அவர்களுடன் உ ல் லா ச மாக இ ருந்துள்ளேன். இது ஒன்றும் எனக்கு பு தி த ல்ல என்று கூறியுள்ளார்.

இதைக் கேட்டு அ திர் ச் சி யடைந்த பொ லிசார், இதுபோன்று, வே று யாரோனும் பா தி க்க ப்ப ட்டிருந்தால், அவர்கள் காவல் நிலையத்தில் தொடர்ப்பு கொண்டு, கணேஷ் ப ற் றிய தகவல்களை தெரிவிக்கலாம் என பொ லிஸ் த ர ப் பில் கூறப்பட்டுள்ளது.