அவுஸ்திரேலியாவில் கொ.லை செ ய் ய ப் ப ட் ட இந்திய பெண்ணின் வழக்கில் எந்தவொரு து ப்பும் இன்னும் கிடைக்காத நிலையில் முக்கிய அறிவிப்பை அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

சிட்னி நகரிலிருந்து 40 கிலோ மீட்டர் மேற்கே அமைந்துள்ள வெஸ்ட் ஹாக்ஸ்டான் ப குதியின் கா ட்டில் இருந்து கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மு க ம் ம ற்றும் உ ட ல் முழுவதும் ப ல த் த தீ க் கா ய ங் க ளு ட ன் ஒரு பெ ண் மீ ட் க ப் ப ட் டா ர்.

பின்னர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட அப் பெ ண் சி கிச்சை ப லனின்றி உ யி ரி ழ ந் தா ர். பொலிசார் வி சாரணையில் உ யி ரி ழ ந் த வ ர் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த 39 வயதான மோனிகா ஷெட்டி என கண்டறியப்பட்டது. அவர் செவிலியராக பணியாற்றி வந்துள்ளார்.

இந்த கொ.லை யா ன து அ ப்போது பெரும் அ தி ர் வ லை யை ஏ ற்படுத்தியது. ஐந்து முதல் பத்து நாட்கள் வரை அவரது மு க ம் அ மி ல த் தி ல் மு க் கி எ டுக்கப்ப ட்டதால் அ வ ர் பா திக்கப்ப ட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

பொலிசார் இந்த வழக்கு குறித்து விசாரித்ததில் எந்தவித து ப்பும் கிடைக்கவில்லை. இதுவரை எந்த முகாந்திரமும் இல்லாத இந்த வழக்கை சரியான வழியில் வி சாரணை மேற்கொள்வதற்காக நியூ சவுத் வேல் அரசு,

இந்த வழக்கு தொடர்பாக து ப் பு கொ டுப்பவர்களுக்கு $500,000 சன்மானமாக கொடுக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்த வழக்கில் உள்ள ம ர் ம மு டிச்சுகள் அவிழும் என பொலிசார் கருதுகின்றனர்.